Cart 0

Philosophy (แนวคิด)

หลักการสำคัญของ PRANA คือ เชื่อมั่นว่าทุกคนจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อเริ่มเข้าใจโลกภายในของตัวเองก่อน จึงจะเข้าใจคนอื่นได้และเห็นมุมมองใหม่ๆ นำพามาซึ่งการร่วมมือกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เกิดการพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแข็งแรง เกิดการมีส่วนร่วม ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างแตกต่างหลากหลาย ไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน

หลักการพัฒนาของเราเกิดจากแนวคิดดังนี้

 
 
 
background@2x.jpg
 
 

Method (วิธีการ)

วิธีการของ PRANA เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ผ่านการฟัง (Listen) มีส่วนร่วม (Engage) สร้างสรรค์ (Create) และคุยกันลึกขึ้น (Deepen Conversations) เพื่อสานสัมพันธ์จนเกิดความเข้าใจ การเชื่อมต่อ การส่งเสริมกัน เน้นการเรียนรู้อย่างสนุกด้วยการตีความภาพ ชุดคำ และคำถาม ให้ทำงานร่วมกันและพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิธีการของเราแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ

1. CLUE KIT : Dialogue Card Game

คือเกมการ์ดเพื่อสร้างบทสนทนาที่ลึกขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถเล่นเองได้กับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว หรือที่ทำงาน เพื่อแก้ปัญหา เข้าใจตัวเองและคนรอบข้าง ปรับตัวเข้าหากัน ทำให้เกิดการร่วมมือและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้ง Template ต่างๆที่สามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง

อ่านเกี่ยวกับ CLUE KIT เพิ่มเติม

 

2. Public Training

คลาสเรียนพิเศษที่เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเรียนได้ เน้นส่งเสริมพัฒนาให้รู้จักและเข้าใจตัวเอง สามารถสร้างบทสนทนาที่ลึกซึ้ง เกิดการแลกเปลี่ยนมีความหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกัน เกิดความร่วมมือในระดับครอบครัว เพื่อน ไปจนถึงระดับองค์กร
วิธีคิดของ PRANA คือเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ทดลองเล่นไปพร้อมๆกัน โดยผสมผสานศาสตร์ต่างๆ ทั้ง Enneagram, Coaching, Satir, หลักการสมองซีกซ้าย/ขวา และสอนการใช้ CLUE KIT ผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับ Advance

อ่านเกี่ยวกับ Public Training เพิ่มเติม

 

3. Corporate Training

หลักสูตร PRANA ที่การออกแบบพัฒนาให้เหมาะสมแต่ละองค์กร ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างความเป็นหนึ่งเดียว (Synergy)  หลักการและกระบวนการที่ครอบคลุมและหลากหลาย จากการศึกษาหลายๆ ศาสตร์จากทั่วโลก

การพัฒนาบุคคลในบริษัทต่างๆ แบบเดิมคือ มักจะเน้นการอบรมและบรรยายให้ความรู้ แต่ไม่สนุกและไม่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการนำไปใช้จริง หลายครั้งที่บริษัทส่งคนไปอบรมความรู้สิ่งใหม่ แต่ปัญหาคือคนไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจคนร่วมทีมของตัวเองเลย การได้ปฏิบัติและลองทำจริงจะกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ที่แท้จริง

อ่านเกี่ยวกับ Corporate Training เพิ่มเติม

 
Asset 1@2x.png
 

หลายหนที่ต่างคนต่างความคิด ABCDE Model ช่วยสร้างการเดินทาง (Journey) ของการสนทนาให้มีจุดประสงค์ชัดเจน โดยใช้คู่กับการ์ด CLUE KIT กระตุ้นการสนทนาที่มีเส้นทางให้เดินเป็นลำดับจากความต้องการสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

โมเดลนี้ช่วยให้เกิดการพัฒนา ค้นหาเป้าหมายสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จ มองหาความเป็นไปได้ เห็นตัวเลือกใหม่ๆ ที่อาจหลงลืมไปหรือไม่เคยนึกถึงมาก่อน โดยเน้นการใช้ Goal Oriented Thinking คือเริ่มจากให้ผู้เล่นคิดถึงเป้าหมาย และย้อนมาคิดถึงปัจจุบันที่เป็นอยู่ แล้วไล่เรียงลำดับไปจนถึงการหาทางแก้ปัญหา บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร และมีแรงจูงใจอะไรบ้างที่จะกระตุ้นให้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง

 
 

โมเดลนี้ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดย PRANA เราออกแบบมาให้เหมาะสมกับการสนทนาเพื่อหาทางออก พัฒนาและค้นพบศักยภาพและความต้องการของตัวเอง เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

การมี Template ทำให้สรุปรวบประเด็นที่สำคัญออกมา เป็นการเดินทาง 5 ประเด็นตั้งแต่ ABCDE ดังนี้

A. Aspiration เป้าหมาย สิ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงในตัวเอง

B. Baseline ตอนนี้ชีวิตเป็นอย่างไร

C. Choice มีตัวเลือกอย่างไรบ้างที่ทำได้เพื่อไปสู่เป้าหมาย A

D. Decision ถ้าต้องเริ่มจะเริ่มทำอะไรเป็นก้าวแรกเพื่อออกจากปัจจุบัน ตัวเลือกไหนจากข้อ C ที่ทำได้เลย

E. Empower อะไรคือแรงจูงใจที่จะทำให้เราทำตามเป้าหมายได้

Application

  • Coaching สำหรับการฝึกพัฒนาตัวเอง

  • Therapy การเยียวยาจากการสนทนาและการตั้งใจฟัง

  • Self Discovery ช่วยให้คุยกับตัวเอง เรียบเรียงความคิดอย่างมีระบบ

  • Human Resources ใช้ในการพูดคุยกัน ทำให้เข้าใจถึงศักยภาพ แรงผลักดัน และความต้องการจะพัฒนาตัวเองของพนักงาน

  • Self Motivation or Group Empowerment สร้างแรงบันดาลใจให้พัฒนาตัวเอง ให้กำลังใจตัวเองและคนรอบตัว

  • Decision Making ช่วยตัดสินใจ เพิ่มตัวเลือกในการตัดสิน ลองเปลี่ยนมุมมอง คิดหาวิธีการใหม่ๆที่อาจจะคิดไม่ถึง

 
forest.png
 
 

Founder

 
trainer-x-priabpran1.jpg
 

PRANA ก่อตั้งโดย เปรียบปราณ บุณยพุกกณะ (หมู) มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องการฝั่งกลยุทธ์และการวางแผนที่ธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 15 ปี จากนั้นได้เดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ จากหลายแห่งทั่วโลก ทั้งสิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และประเทศอื่นๆ เป็นเวลากว่า 3,000 ชั่วโมง

PRANA เชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผู้อื่นคือเกิดจากการเข้าใจตัวเอง (Self Awareness) ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถต่อยอดไปพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคงแข็งแรง ความอบอุ่นระหว่างกัน ในครอบครัว หรือในองค์กร เกิดจากการคุยกันลึกๆอย่างมีความหมาย (Deep and Meaningful Conversation) ในเรื่องที่ไม่เคยได้คุย ได้รับฟังอย่างเปิดใจ รู้จักกัน เข้าใจกันโดยไม่ตัดสิน

PRANA จึงพัฒนาและออกแบบกิจกรรมให้เป็นเกมที่สนุกและยืดหยุ่น ไม่มีถูก ไม่มีผิด เพื่อฝึกการรับฟังกันอย่างตั้งใจ นำไปการเปิดใจและเกิดการแลกเปลี่ยนที่มีความหมาย และฝึกการใช้สัญชาตญาณที่ถูกลืมไป ดึงศักยภาพฝั่งความคิดสร้างสรรค์ออกมา เพราะ PRANA เชื่อว่าทุกคนสามารถจะมีความคิดสร้างสรรค์ หากมีบรรยากาศที่เบาสบาย เปิดกว้าง ไม่ปิดกั้น ทำให้ผู้เล่นได้พบเจอทางเลือกใหม่ๆ ค้นพบบางสิ่งสำคัญในชีวิตที่อาจหลงลืมไป

CLUE KIT จึงเป็นเครื่องมือถูกสร้างขึ้นเพราะความปรารถนาดีที่อยากให้ทุกคนเข้าใจกันและพูดคุยกันลึกๆ มากขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก Points of You โปรเจคการ์ดเกมเพื่อพัฒนาตัวเองจากประเทศอิสราเอล สร้างการ์ดเกมเพื่อพัฒนาการสื่อสารและความสัมพันธ์ในองค์กรให้สนุก  โดยนำแนวคิดนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นและพัฒนาเพิ่มเติมจากหลากหลายศาสตร์ที่เลือกคัดสรรมาแล้ว เช่น Enneagram ที่ทำให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น และหลักการ Coaching เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเอง และเห็นศักยภาพของตัวเองที่อาจมองข้ามไป

CLUE KIT สามารถนำไปฝึกใช้เองได้ยืดหยุ่นและหลากหลายบริบท เช่น นำไปใช้กับสมาชิกครอบครัว เพื่อนร่วมงาน นักจิตวิทยา หรือจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ออกแบบกิจกรรมได้อีกมากมาย