Assessment Template

 
 

ประกอบด้วย Template 2 อัน ได้แก่ Outside In Template และ Inside Out Template

Outside In เน้นพูดคุยเพื่อรับฟังความเห็น เปิดใจมองสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ มองผลกระทบและความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับเรา (ทีม หัวหน้า องค์กร ตัวเอง ฯลฯ)

Inside Out เน้นพูดคุยการประเมินตัวเองจากภายใน เพื่อค้นหาศักยภาพและเข้าใจแรงผลักดัน ความคาดหวังและเป้าหมายชีวิตระยะสั้นและยาว

Fast Facts

  • สามารถใช้ได้กับทั้งการ์ด CLUE KIT Delight และ CLUE KIT Deluxe

  • เหมาะกับการเล่น 2 คน แบ่งเป็นฝั่งผู้เล่ากับผู้ฟัง

  • เน้นใช้เพื่อปรับความเข้าใจกันในทีมงาน หรือจะใช้แนะแนวการศึกษา เลือกสาขาอาชีพที่เหมาะสมให้ตนเองก็ได้

  • เหมาะกับการใช้พูดคุยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากับทีมปัจจุบัน หรือกับทีมอื่นที่ได้ร่วมงานในอดีตก็ได้ เพื่อหาว่าลึกๆแล้ว เขามองเห็นทีมอย่างไร

  • เหมาะกับการใช้พูดคุยเข้าใจคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในทีม ว่าเขาเห็นศักยภาพตัวเองอย่างไร และเขาคาดหวังและตั้งเป้าหมายชีวิตไว้อย่างไรบ้าง

 

Outside In

Template นี้เหมาะกับการคุยเพื่อรับฟังความเห็น เปิดใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น อาจใช้กับ Exit Interview สำหรับผู้ที่กำลังจะลาออกหรือโยกย้าย เพื่อสะท้อนให้เห็นมุมมองที่เขามีต่อประสบการณ์ที่ผ่านมา เปิดใจมองสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ มองผลกระทบและความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับเรา (ทีม หัวหน้า องค์กร ตัวเอง ฯลฯ)

How To  

เหมาะกับการเล่น 2 คน โดยแบ่งเป็นฝั่งผู้เล่ากับผู้ฟัง Template นี้จะโฟกัสที่ความคิดเห็นของตัวผู้เล่าที่มีต่อทีม เปรียบเทียบสิ่งที่ผ่านมากับความคาดหวัง โดยผู้ฟังจะเป็นฝ่ายฟังเต็มที่ เพื่อให้ทีมได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาความสัมพันธ์

การเล่นจะดำเนินตามเลข 1-2 โดยเริ่มที่วงใดก็ได้ เริ่มจากฝั่งผู้เล่าดำเนินการเล่าสิ่งที่ตัวเองคิดก่อน แล้วค่อยเปิดการ์ด และเชื่อมโยง ตามกระบวนการของ CLUE KIT

  1. มีทั้งหมด 5 วง แบ่งเป็น 5 ประเด็นคือ ตัวเอง ทีมงาน หัวหน้า องค์กร และอื่น

  2. การสนทนาจะเริ่มที่วงใดก่อนก็ได้ จะครบทุกวงหรือเลือกเพียงบางวงก็ได้ ตามความสมัครใจและการตกลงกัน เมื่อเริ่มที่วงใดแล้ว ผู้เล่าจะพูดถึงข้อ 1 คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมุมมองของเขา จากนั้นก็พูดถึงข้อ 2 คือสิ่งที่เขาคาดหวัง โดยเริ่มจากการพูดความในใจตามที่คิด จากนั้นจึงค่อยเปิดการ์ดและเชื่อมโยง

  3. เมื่อให้ความเห็นครบแล้วตามที่ต้องการ จะจบด้วยวงที่ 3 คือให้ผู้เล่าเสนอข้อแนะนำกับทีมอย่างเต็มที่ ว่าเขาอยากเห็นอะไรพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้การทำงานร่วมกันดีขึ้น

  4. ในเกมนี้ ผู้ฟังจะเป็นฝ่ายรับฟังอย่างเดียว เพื่อเปิดรับความเห็นของผู้เล่าอย่างเต็มที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่คาดหวัง และข้อเสนอแนะที่มีต่อทีมคืออะไรบ้าง

Inside Out

Template นี้เหมาะสำหรับการเล่นเพื่อพูดคุยในการมองเห็นศักยภาพ หาแรงผลักดัน เข้าใจความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตระยะสั้นและยาว ประเมินตนเองจากภายใน เพื่อใช้ในองค์กรหรือใช้สำหรับแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้

โดยเกมจะแบ่งเป็น 2 ฝั่งผู้เล่นคือผู้เล่าและผู้ฟัง เพื่อให้ทีมได้รับฟังและพิจารณาผู้เล่าอย่างเต็มที่ในหลายมิติ เหมาะกับการใช้เพื่อสัมภาษณ์หรือทำความรู้จักคนใหม่ในทีมเพื่อเข้าใจศักยภาพของเขาเต็มที่

How To   

ใน Template นี้ ผู้เล่นสองฝั่ง คือฝั่งผู้เล่าและผู้ฟัง หรือผู้ถูกสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ก็ได้  โดยเกมจะดำเนินตาม เลข 1 - 6 โดยจะเน้นที่ฝั่งผู้เล่าเป็นหลัก แต่ผู้ฟังสามารถถามเพิ่มเติมได้ เพื่อให้เกิดความรู้จักและเข้าใจผู้เล่ามากขึ้นว่าเขาเป็นใครและเป็นคนอย่างไร เมื่ออยู่ที่ข้อไหน ผู้เล่าจะพูดตามที่คิดก่อน จากนั้นจึงค่อยเปิดการ์ดและเชื่อมโยง

1. ฉันเป็นอย่างไร ในมุมมองของฉัน ผู้เล่าหรือผู้ถูกสัมภาษณ์บอกเล่าสิ่งที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นในมุมของเขาก่อน จากนั้นจึงเปิดการ์ดและเชื่อมโยง

2. ฉันเป็นอย่างไร ในมุมมองคนอื่นที่รู้จักฉันดี ผู้เล่าหรือผู้ถูกสัมภาษณ์บอกเล่าว่าคนสนิท คนใกล้ตัว เห็นเขาเป็นอย่างไร จากนั้นจึงเปิดการ์ดและเชื่อมโยง

3. ฉันเป็นอย่างไร ในมุมมองคนทั่วไป ผู้เล่าหรือผู้ถูกสัมภาษณ์บอกเล่าว่าคนอื่นๆทั่วไปเห็นเขาเป็นอย่างไร จากนั้นจึงเปิดการ์ดและเชื่อมโยง

4. คุณลักษณะเด่นของฉัน ผู้เล่าหรือผู้ถูกสัมภาษณ์บอกเล่าว่าข้อดีหรือจุดเด่นเขาคืออะไร จะบอกครบ 3 ข้อก็ได้ โดยผู้สัมภาษณ์หรือผู้ฟังมีสิทธิ์ถามเพื่อเจาะลึกไปในรายละเอียด ตามหัวข้อ  STAR model 4 อย่าง ได้แก

Situation ให้ผู้เล่าบอกว่าสถานการณ์ใดที่ผ่านมา ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะนี้

Task ให้ผู้เล่าบอกที่ผ่านมาได้รับมอบหมายงานใด ที่ได้แสดงศักยภาพของคุณลักษณะนี้

Action ให้ผู้เล่าบอกว่าสิ่งที่ได้ลงมือทำลงไป แล้วแสดงออกถึงคุณลักษณะนี้

Result ให้ผู้เล่าบอกว่าผลลัพธ์ใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากเพราะมีคุณลักษณะนี้

โดยผู้ถามจะถามเรียงแต่ละข้อคุณลักษณะ จะถามครบทั้ง 4 ประเด็น หรือเลือกตามประเด็นที่เหมาะสมก็ได้ ไม่ตายตัว

5. ความใฝ่ฝันของฉันในระยะสั้น ผู้เล่าหรือผู้ถูกสัมภาษณ์บอกเล่าถึงเป้าหมายในระยะสั้นของเขาที่อยากบรรลุ เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นจุดประสงค์หรือแรงขับเคลื่อน สิ่งที่เขาปรารถนาอยากได้ในอนาคตอันใกล้ อะไรคือความคาดหวังที่เขามีต่อทีม

6. ความใฝ่ฝันของฉันในระยะยาว ผู้เล่าหรือผู้ถูกสัมภาษณ์บอกเล่าถึงเป้าหมายในระยะยาวของเขาที่อยากบรรลุ เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นจุดประสงค์หรือสิ่งที่ผู้เล่าให้ความสำคัญในชีวิต  ความฝัน สิ่งที่เขาให้ความหมาย เพื่อจะได้เข้าใจความต้องการและแรงขับดันเขามากขึ้น

 

ราคา 1,900 บาท